ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลด้านการบริหาร


นายวิธูร ลังกะสูตร
วุฒิ การศึกษาสูงสุดปี 2551ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาบริหารการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2558


นางทิพย์วัลย์ ลังกะสูตร
วุฒิ การศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาบริหารการศึกษา
ตำแหน่งผู้อำนวยการ ตำแหน่งตาม พรบ. การศึกษา พ.ศ. 2551ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2545
จนถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2558


นายธเนศ ลังกะสูตร
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท การบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ตำแหน่งผู้จัดการ ตำแหน่งตาม พรบ. การศึกษา พ.ศ. 2551


นางสาวพรรัชต์ ลังกะสูตร
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้อำนวยการและกิจการนักเรียน
ตำแหน่งตาม พรบ. การศึกษา พ.ศ. 2551